افتخار آفرینان کنکور 98


ادامه مطلب...

#نوجوان_خوارزمی

#نوجوان_خوارزمی

محمد حسین شیدیان اکبر _ پایه هشتم
نام دستگاه : تمییز کننده

ارسالی برای مسابقات نوجوان خوارزمی

با آرزوی موفقیت برای همه دانش آموزان

زنگ علوم تجربی _ آزمایشگاه - 8 آذر 96

عکس یادگاری - زنگ علوم

http://cdn.persiangig.com/preview/o5MnR5QvcY/%D8%B9%DA%A9%D8%B3%20%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87.jpg

انجام فعالیت های آزمایشگاهی توسط دانش آموزان یاسین

http://cdn.persiangig.com/preview/WcgZ98rCiO/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%86.jpg

معرفی وسایل آزمایشگاهی

قیفوسیلهایشیشهای،پلاستیکیو ... برایانتقالمایعهاازظرفی بهظرفدیگرهمچنیندرصافکردنو ...  بهکارمیرود.

http://s1.picofile.com/file/7641002789/8.jpg

 

لولهیآزمایش :  لولهایاستبراینگهداری وگرمکردنمحلولهاومایعاتونبایددرهنگامگرمکردنانبیشاز 3/1 ظرفیتآنراپرکرد. آنراتهگردمیسازندتادربرابرگرمایمستقیمآتش،نشکند.

http://s1.picofile.com/file/7640993117/1.jpg

برسلولهیالولهشور:  نوعیبرسکهبرایشستنوتمیزکردندیوارهیدرونیلولهیآزمایشکاربرددارد.برای شستنلولهآزمایش،برسرادرونلولهآزمایشقرارمیدهندومیچرخانند.

http://s3.picofile.com/file/7640996876/2.jpg

جالولهیآزمایش:  وسیلهایچوبی،پلاستیکییافلزیکهبراینگهداریلولهآزمایشکاربرددارد.

http://s3.picofile.com/file/7640997525/3.jpg

لولهگیروسیلهایفلزییاچوبیکهبراینگهداریلولهآزمایشبههنگامگرمکردن (لولهگیرفلزی)وگرفتنآن (لوله گیر چوبی) بهکارمیرود.

http://s2.picofile.com/file/7640999137/4.jpghttp://s2.picofile.com/file/7640999993/5.jpg

 

لیوانآزمایشگاهییابشرلیوانآزمایشگاهیکهدارایدونوعشیشهایوپلاستیکیمیباشد .ازبشربرایبرداشتنحجممعینیازمایعاتوگرمکردنمحلولها،تهیهمحلولها،حلکردنموادوانتقالمحلولهااستفادهمیگردد.بشربهاندازههایحجمیمتفاوتموجوداست.(ایستگاه علوم) آنرارویسهپایهوتورینسوزقرارمیدهند. برایتبخیر،گرمکردن،صافکردنوغیره... کاربرددارد. باتوجهبهحجمآنمشخصمیشود (مانند: 600 سیسی، 250 سیسی، 1000 سیسیو ... )

http://s1.picofile.com/file/7641001391/6.jpgقیفجداکننده (دکانتور) :  ازآنبرایجداکردنمایعاتیکهمخلوطنشدنیاندهمانندآبونفتاستفادهمیشود.

http://s3.picofile.com/file/7641004080/9.jpg

شیشهیساعتبرایتبخیرسریعمایعاتو محلولهااستفادهمیگردد.

بوتهیچینیوسیلهایفلزییاچینیکهبرایسوزاندنویاذوبکردنموادبهکارمیرود. آنراباانبر(یا پنس بوته) برداشتهورویسهپایهومثلثنسوزقرارمیدهند.

http://s2.picofile.com/file/7641006662/11.jpg

 

دسیکاتور (خشککن)ازآنبرایخشککردنموادویامحفوظماندنازخطرجذبگازهااستفادهمیشود.

 

http://s3.picofile.com/file/7641008167/12.jpg

 کپسولچینی ازآنبرایتبخیرسریعمحلولهاوبرایذوبکردنمواداستفادهمیشود.

http://s3.picofile.com/file/7641009244/13.jpg

  چراغگازی(چراغبونزن): بهیادمخترعآنبونزن (شیمیدانآلمانی )نامگذاریشدهاست. دارایدریچهیهوااستکههنگامیکهازآناستفادهنمیکنیمبایددریچهیهواراببندیمتاآتش،زردرنگوسردترشدهودیدهشود.

http://s3.picofile.com/file/7641011612/14.jpg

 

چراغالکلی:  گاهیبهجایچراغگازیبهکارمیرود. پیشازاستفادهحتمابایدفتیلهراتاحدیدرآوریمتابخارهایالکلبیرونرودوچراغمنفجرنشود.

http://s2.picofile.com/file/7641013652/15.jpg

قاشقک (اسپاتول،کاردک) : وسیلهایاستچینییافلزی،مانندقاشق (بادوسر )کهبرایبرداشتنموادجامدازظرفیوانتقالآنبهظرفدیگرکاربرددارد.

http://s1.picofile.com/file/7641014729/16.jpg

 

آبفشانظرفمحتویآبمقطراستکهبرایشستشویرسوبویااضافهکردنآب مقطربهکارمیرود.

http://s1.picofile.com/file/7641015371/17.jpg

همزنشیشهایمیلهیشیشهایتوپرکهبرایمخلوطکردنمحلولهاویکنواختکردنگرماییکمحلبهکارمیرود.

http://s1.picofile.com/file/7641016983/18.jpg

 

هاونچینیبرایلهکردنوساییدنمواداستفادهمیشود. نبایددستههاونرادرونهاونبکوبیم.

http://s3.picofile.com/file/7641018381/19.jpg

 

بورتیکیازوسایلیکهبرایاندازهگیریوبرداشتنحجممعینیازمایعاتبهکارمیرود. ازمتداولترینانواعآنبورتشیرداراست. براساسمیلیلیتردرجهبندیمیشودوصفرآنبالا، 100آندرپایینقراردارد.

http://s3.picofile.com/file/7641019779/20.jpghttp://s3.picofile.com/file/7641021070/21.jpg

 

 

بالنتهگردازاینوسیلهبرایجوشاندنوتقطیرمایعات،تهیهو تعیینچگالیگازهاو ... استفادهمیگردد. (مانند: 600 سیسی، 250 سیسی، 1000 سیسیو ... )

http://s3.picofile.com/file/7641025157/22.jpg

بالنتهصافبیشتربراینگهداریموادبهکارمیرود. کاربرد آنمانندارلناست. (مانند: 600 سیسی، 250 سیسی، 1000 سیسیو ... )

بالنتقطیر(بالنبالولهیکناری)دراصلنوعیبالنتهگردبالولهکناری استکهکابردآنمانندبالنتهگرداستولولهجانبیآنبرایخروجموادگازیاست.

 

بالنحجمسنجی ( بالن ژوژه): ازاینبالنبرایرقیقکردنمحلولهاویاتهیهیمحلولهای استاندارداستفادهمیشود. بررویگردن باریکآن خطنشانهیحلقویوجودداردکهگنجایشحجمیرامشخصمیکنند.  باتوجهبهحجمآن،مشخصمیگردد.

http://s3.picofile.com/file/7641028060/25.jpghttp://s1.picofile.com/file/7641030214/26.jpg

 

پیپت برایبرداشتنحجممعینیازمایعاتبهکارمیرود،صفرآندربالاست. دارایدونوعاست : حبابداروساده. برایپرکردنآنبهتراستاز پوواراستفادهکرد.

پیپتپمپ (پووار) : ازپوواربرایمکشاستفادهمیشودامادرصورتیکه موادسمی باشندقبلاز استفادهازپوواربایدازسالمبودنآناطمینانحاصلکنیموآنراباآبامتحانکنیم.  

طرزاستفاده: دکمهA برایخالیکردنهوایداخلپوواراست. دکمهبرایمکشمواد سمیاست. دکمهبرایخالیکردنموادمکششدهاست.

http://s1.picofile.com/file/7641034836/28.jpg

استوانهیمدرجاستوانهایاستکهپایهداردوبرخلافبورتوپیپتدرجهبندیآن ازپایینآغازمیشود. ازآنبرایاندازهگیریحجممعینیازمحلولهااستفادهمیشود. برایتعیینحجماجسامجامدبیشکلنیزکاربرددارد.

http://s1.picofile.com/file/7641039886/29.jpg

گیلاسمدرجازآنبرایبرداشتنحجممعینیازمایعاتبرای پرکردنبورت واستوانهمدرجاستفادهمیشود.

http://s3.picofile.com/file/7641042361/30.jpg

قطرهچکانبرایبرداشتنمقداردقیقوکمی ازمایعاتومحلولهامثلشناساگرهاوهمچنینبرایبرداشتنمحلولهاییکه بخارهایسمی تولیدمیکنندویامحلولهاییکه هنگامریختنممکن استبردستیا لباسبریزداستفادهمیشود.

http://s3.picofile.com/file/7641044080/31.jpg

مبرد (سردکننده) : برایسردکردنبخارحاصلازتبخیرمایعاتبهکارمیرودکهبرروی دستگاهتقطیربستهمیشود.

http://s1.picofile.com/file/7641047632/32.jpghttp://s3.picofile.com/file/7641053010/33.jpgسوهانازآنبرایبریدنشیشههایتوخالیوصافکردنمحلتیزیشیشهاستفادهمیشود.

گیرهیحلقهایازآنبرایقرارگرفتنقیفوگاهیبهجایسهپایه براینگهداریبالنو ... استفادهمیشود.

 

http://s3.picofile.com/file/7641058923/36.jpg

 

ظرفپتری (پلیت) : براینگهداریمحلولهاونمونههایمیکروبیبهکارمیرود.

http://s3.picofile.com/file/7641061612/37.jpg

گیرهیکورهبهشکلقیچیاستو برایبرداشتننمونههاو بوتهیداغازدرونکورهبهکارمیرود.

http://s3.picofile.com/file/7641068923/39.jpg

 

  میلهوپایهبرایبالانگهداشتنوسایلمعمولابههمراهگیرهبهکارمیرود.

http://s1.picofile.com/file/7641063331/38.jpg

گیرهازآنبراینگهداشتنبیشتروسایل(مانند: ارلن،بالنو ... ) بررویمیلهوپایهاستفادهمیگردد.

http://s2.picofile.com/file/7641072789/40.jpghttp://s1.picofile.com/file/7641075264/41.jpg

 

گیرهیبورتازآنبراینگهداشتنبورت ،لولهآزمایش،دماسنجو ... استفادهمیشود.

http://s3.picofile.com/file/7641075799/42.jpg

 سهپایهبرایقراردادنظرفهایتهصاف (مانند: ارلن و بشر و...) بهطورغیرمستقیمبررویآتشکاربرددارد. بایدروی آنتورینسوزیامثلثنسوزقرارداد.

تورینسوزبرایجلوگیریازتماسمستقیمآتشباظرفیکهمیخواهیمآنراگرمکنیم ( مانندبشرو . . . ) ،ظرفراروی تورینسوزمیگذاریم. دروسطتوری،مادهیسفیدرنگیبهنام "آزبست" وجودداردکهنسوزاست.

http://s2.picofile.com/file/7641078274/44.jpg

پنسبرایبرداشتنونگهداشتنمقدارکمیمادهیجامدبررویآتشو ... بهکارمیرود.

 

http://s1.picofile.com/file/7641079672/45.jpg

هودآزمایشگاهینوعیتهویهیمحفظهداراست. آزمایشهاییراکهتولیدگازهایسمیمیکننددرآنانجاممیدهندتابخارهایسمیبهوسیلهیتهویهیآن،بههوایبیرونآزمایشگاهبرود.

کورهدستگاهیاستکهبرایگرمکردنموادبهمدتطولانیبهکارمیرود.

درپوشلاستیکییاچوبپنبهایاستوبرایبستنسرلولهیآزمایش،ارلنمایر،بالنو ... بهکارمیرود.

لولهیرابطلولهایشیشهایستکهباگرمکردنرویآتشمیتوانآنراخمکرد. برایوصلکردنظرفها ( ارلن،بالنو ... ) بهکارمیرود.

کاغذصافینوعیکاغذبهشکلدایرهاستکهبرایجداکردنموادجامدازمخلوطها (مثلاجداکردننشاستهازآب) بهکارمیرود. برایاستفادهازکاغذصافیبایدآنرادرقیفقرارداد.

گیرهیمخصوصدماسنجبرایاتصالدماسنجبهمیلهوپایهبهکارمیرود.

 

 نکتهی 1 : روشدرستخواندنسطحمایعدرپیپت ،استوانهمدرج ،لولهآزمایشو ... :

http://s1.picofile.com/file/7641080642/46.jpg

نکتهی 2 : واحداندازهگیریحجمموادمایعکهبررویوسایلآزمایشگاهیمانندپیپیتوبورتوبشرو ... نوشتهشدهاستیکسانبودهوبهصورتمیلیلیتر یا سیسی یا سانتیمترمکعب خواندهمیشود.

 

 

آزمایشگاه دبیرستان