دبیرستان پسرانه یاسین (متوسطه دوره اول) مدیریت آموزش و پرورش استان گیلان

شیمی هشتم صفحه 40 تا پایان صفحه 41 جزوه جلسه هشتم

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
گذرواژه:


زیست هشتم- جلسه هفتم - آقای فیاض - تابستان 99

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
گذرواژه:


فیزیک هشتم - روحی پور- جلسه هشتم - 23 شهریور 99

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
گذرواژه:


ریاضی هشتم - رادمریخی - جلسه هشتم - 22 شهریور 99

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
گذرواژه:


شیمی هشتم صفحه 35 تا پایان صفحه 39 جلسه هفتم

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
گذرواژه:


زیست هشتم - آقای فیاض - جلسه ششم - تابستان 99

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
گذرواژه:


فیزیک هشتم - آقای روحی پور - جلسه ی 7 - 2 شهریور 99

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
گذرواژه:


شیمی هشتم آقای حقی صفحه 29 تا صفحه 33 جزوه جلسه ششم

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
گذرواژه:


ریاضی هشتم - راد مریخی - جلسه 7 - 1 شهریور 99

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
گذرواژه:


زیست هشتم - آقای فیاض - جلسه پنجم - تابستان 99

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
گذرواژه:


مشاهده مطالب قدیمی تر...