دبیرستان پسرانه یاسین (متوسطه دوره اول) مدیریت آموزش و پرورش استان گیلان

ریاضی سال هفتم - حل تمرین - دبیر: آقای رادمریخی

ریاضی سال هفتم - حل تمرین - دبیر: آقای رادمریخی

درس ریاضی سال هفتم- حل تمرین صفحه 151 و 144کتاب چهارخونه- دبیر :آقای رادمریخی

درس ریاضی سال هفتم- حل تمرین صفحه 151 و 144کتاب چهارخونه- دبیر :آقای رادمریخی

درس تربیت بدنی - دبیر : آقای فلاح - چالش و تکلیف

درس تربیت بدنی - دبیر : آقای فلاح - چالش و تکلیف

پودمان کسب و کار - درس کار و فناوری سال هفتم - دبیر: آقای مرادی

پودمان کسب و کار - درس کار و فناوری سال هفتم - دبیر: آقای مرادی

زیست سال هفتم - فصل 15 - دبیر :آقای فیاض - در 4 پارت

زیست سال 7 - فصل 15 - قسمت اول - دبیر :آقای فیاض

زیست سال 7 - فصل 15 - قسمت دوم - دبیر :آقای فیاض

زیست سال 7 - فصل 15 - قسمت سوم - دبیر :آقای فیاض

زیست سال 7 - فصل 15 - قسمت چهارم - دبیر :آقای فیاض

ریاضی سال هفتم- حل تمرین - دبیر: آقای رادمریخی

ریاضی سال هفتم- حل تمرین - دبیر: آقای رادمریخی

درس ریاضی سال هفتم - فصل نهم - مبحث احتمال - دبیر: آقای رادمریخی

درس ریاضی سال هفتم - فصل نهم - مبحث احتمال - دبیر: آقای رادمریخی

پیام آسمانی سال هفتم - درس 14 - دبیر: آقای صادقی

پیام آسمانی سال هفتم - درس 14 - دبیر: آقای صادقی

تدریس مجازی زبان پایه هفتم - درس هشتم - علی نقاشی

تدریس مجازی زبان پایه هفتم - درس هشتم - علی نقاشی

درس زیست سال هفتم - فصل 14 - قسمت 3

درس زیست سال هفتم - فصل 14 - قسمت 3

مشاهده مطالب قدیمی تر...